Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF 2024.01.01-től

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető:

Az alábbiakban a vásárlással kapcsolatos legfontosabb információkat foglaljuk össze. Ez a bevezető a tájékozódásban segíti a Felhasználóinkat, az ÁSZF figyelmes elolvasását nem pótolja. A szolgáltatás részletes feltételei kizárólag a jelen ÁSZF végigolvasásával ismerhetők meg.

A webáruházban regisztrációval és anélkül is lehet vásárolni. A fizetés banki átutalással vagy online bankkártyával történhet. Az Áruk árát és a kiszállítás költségeit a megrendeléskor, ill. a megrendelés napján, előre kell kifizetni.

A webáruházban szereplő adatok - beleértve az árakat is - tájékoztató jellegűek, és a megtekintéskor érvényes állapotot mutatják.

A Szolgáltató az általa kínált Árukat Magyarország területén belül vállalja kiszállítani. A kiszállítás futárszolgálat igénybevételével történik, általában az Áruk kifizetését követő 2-5 munkanapon belül. A futárral történő kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Szolgáltató elektronikus úton közli a Felhasználóval, miután a megrendelt Árukat a futárnak átadta.

A vásárlástól a Felhasználónak a megrendelt Áru átvételétől számított 14 napig van lehetősége elállni, erre a webáruházon megfelelő űrlapot biztosítunk, amely a jelen ÁSZF 7.2. pontjában levő linken is elérhető. Az elállási jog a megrendelés elküldése és a megrendelt Áru átvétele közötti időben is gyakorolható.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az 1. pontban megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://vasarlas.coop.hu) és aldomain-jein létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://vasarlas.coop.hu/aszf .

Definíciók:

Felhasználó: Bármely Fogyasztó vagy Vállalkozás, aki a Szolgáltató szolgáltatásait a jelen ÁSZF alapján igénybe veszi, illetve a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó webshopot üzemeltető Vállalkozás, aki a Felhasználó részére a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújt, illetve vele ilyen szerződést köt.

Áru: A webáruház felületén megjelenített és megvásárlásra kínált ingó dolog.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A Szolgáltató neve: CO-OP Hungary Zrt.

A Szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vasarlas.coop@coop.hu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-043522

A Szolgáltató adószáma: 12282036-2-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató telefonszáma: 06-80-870-220
A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

ShopRenter.hu Kft.

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: 06-70-410-2535, 06-1-234-5011

E-mail: info@shoprenter.hu

Webcím: www.shoprenter.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF a keltétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 60.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.   

3. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS, A WEBOLDAL HASZNÁLATA

3.1. A Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  

3.3. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.4. A Felhasználó a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3.5. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Szolgáltató kárát a szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kárigény magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Szolgáltatónak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Szolgáltatótól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kárigény magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott sérelmes állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Szolgáltatóra kiszabott bírság is kárnak minősül.

3.6. A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt a szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve azonban nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó a hibát e-mail-ben jelentheti be (vasarlas.coop@coop.hu). Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a webáruházhoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Megfelelő tájékoztatást követően a Szolgáltató bármikor jogosult a szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott megrendelésekben szereplő Áruk még kiszállításra kerülnek.

3.7. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a weboldalon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, azonban a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani – feltéve, hogy az megvalósítható.

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a webáruházon keresztül lehet ellátogatni, a webáruház honlapján szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a webáruház honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a webáruház honlapja nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a webáruház felületével kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

4.1. A megjelenített Áruk a webáruházból online rendelhetők meg. A weboldalon feltűntetett Árukínálat – beleértve az egyes Áruk árát is – tájékoztató jellegű, és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

Az Árukra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfa mértéket), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat, amelyek külön kerülnek feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti az Áru nevét, leírását, az Árukról fotót jelenít meg (ha lehetséges). Az Áruk adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a webáruház felületén teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció a Szolgáltató döntésétől függően egyaránt vonatkozhat az Áru eladási árára, vagy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos bármely költségelemre (pl. a szállítási költségre) is.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére téves adat kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az Áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést téves adattal visszaigazolni, hanem visszautasíthatja azt, és felajánlhatja a helyes adattal történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. A hibás ár vonatkozásában jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott Áru vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn az Áru valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A Felhasználó a bejelentkezése után a webshopba és/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Áru(k) darabszámát beállítja. A webáruház felületén bemutatott Áruk rendelkezésre állása (ideértve a kiszállításkori elérhetőséget is) az adott napi raktárkészlettől függ, ezért a Szolgáltató nem garantálja valamennyi Áru folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy az Áruk a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, a Szolgáltatónak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó egy adott fajtájú Áruból mennyit vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű Árut, mint amennyit a Szolgáltató által meghatározott felső határ enged.

5.3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott Árukat. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha a Felhasználó nem szeretne további Árut vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt Áru darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosárba helyezett Árukat. Mennyiség véglegesítéséhez a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gombra kattint.

5.5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Átutalással: a Felhasználó a megrendelt Áruk ellenértékét a K&H Bank Zrt. által vezetett 10402166-50495355-50511008 számú bankszámlára. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult az Áru(k) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: a Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.  Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult az Áru(k) általa meghatározott módon történő átvételére.

Mindkét fizetési módnál a Felhasználó a rendelés összértékét a rendelés leadásának napján 24:00 óráig köteles átutalni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató emailben figyelmezteti a Felhasználót a rendelés várható törléséről. Ha a rendelés összértéke a rendelés leadását követő nap 24:00 óráig sem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató törli a rendelést. Az ebből eredő kárait a Felhasználó maga köteles viselni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a https://vasarlas.coop.hu// felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázási név és cím, e-mail, telefonszám.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

5.5.2. Szállítási költség:

A szállítási költség egységesen: bruttó 1699 Ft.

Szállító partnerünk: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

A Felhasználó a kiszállítás zökkenőmentes biztosításához pontos szállítási címet, e-mail címet és telefonszámot köteles megadni. A csomag feladásáról a Szolgáltató rendszeréből e-mail értesítést küld a Felhasználónak.

A csomag felvételéről a futárszolgálat értesíti a Felhasználót, szintén e-mailben.

A kézbesítés napjának reggelén a futárszolgálat újabb e-mail értesítést küld a csomag várható kézbesítésének 3 órás időintervallumáról, valamint a futár elérhetőségével. Amennyiben szükséges, a futárral kell egyeztetni a kiszállításra vonatkozóan, továbbá az értesítésben szereplő webcímen a csomag aktuális státusza is követhető. Mobilszám megadása esetén a futárszolgálat sms értesítést is küld.

A címzettek részére fenntartott GLS vevőszolgálat elérhetősége: hétfőtől - péntekig 7:00-20:00 óráig. Telefon: +36-29-88-67-00 (normál tarifával hívható belföldi szám)

A Szolgáltató csak Magyarország területén belül vállal kiszállítást.

5.6. Az adatok megadását követően a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési szabályzatot és a ”MEGRENDELEM” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltatónak egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.7. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: a rendelés során lehetőség van a szállítási címének, elérhetőségeinek és a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található Árukat, akkor a„törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Már elküldött rendelés nem módosítható. Ilyen esetben a Felhasználó az elállási joga gyakorlásával töröltetheti a rendelést (ennek részletes szabályairól ld. a 7. pontot), ezt követően új rendelést küldhet az ÁSZF általános szabályai szerint.

A Szolgáltató az elállási jog gyakorlására a webshop alábbi felületén biztosít űrlapot a Felhasználóknak:  https://vasarlas.coop.hu/custom/cooptesztwebaruhazcoop/image/data/Dokumentumok/Elallasi_nyilatkozat_1_3.docx

5.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.10. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó köteles felvenni a kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a helyzet orvoslása érdekében. Ha a Szolgáltató a kapcsolatfelvételt követő munkanap 12 óráig sem küldi el a Felhasználónak a visszaigazoló e-mailt, a Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. Ha a Felhasználó nem veszi fel a fentiek szerint a kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával, a Felhasználó ebből eredő káráért a Szolgáltató nem felel. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, és szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor az 5.10. pont szerinti automata visszaigazolást követően:

·        átutalásos fizetésnél: a Szolgáltató – a vásárlói fizetés beérkezése után– egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a fizetés elfogadásáról, a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről;

·        bankkártyás fizetésnél: a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Felhasználónak, hogy a rendelést a sikeres pénzügyi rendezést követően postázásra összekészíti, a bankkártyás fizetési szolgáltató pedig visszaigazolja a Felhasználónak a rendelés sikeres kifizetését.  

Ezeket az e-maileket a Szolgáltató a vásárlói fizetés beérkezésétől számított 24 órán belül megküldi a Felhasználónak. A visszaigazolás elmaradása esetére az 5.10. pont szabályai érvényesek azzal, hogy ha a Szolgáltató, illetve a fizetési szolgáltató a kapcsolatfelvételt követő munkanap 12 óráig sem küldi el a Felhasználónak a visszaigazoló e-mailt, a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

5.12. Az 5.10. és az 5.11. pont szerinti e-mailek beérkezését a Felhasználónak az e-mail fiókja SPAM (levélszemét) mappájában is ellenőriznie kell.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik, minden nap 12:00 óráig. Minden nap 12:00 óráig leadott rendelések aznap feldolgozásra kerülnek, a 12:01 perc után leadott rendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra. A Szolgáltató csak azokat a megrendeléseket dolgozza fel, amelyek ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, de amennyiben az a feldolgozási idő lejárta után történik, akkor a következő munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy várhatóan mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő: a szerződés létrejöttétől számított 2-5 munkanapon belül. 

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha a Felhasználó Fogyasztónak minősül, a megrendelt Árukra vonatkozó kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi az Árut.

6.5. Ha a Felhasználó által kiválasztott Áruk nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más Árukat ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő Áru ára, kiszerelése és márkája eltérhet a Felhasználó által kiválasztott Áru árától, kiszerelésétől és márkájától. A Szolgáltató köteles a Felhasználóval a helyettesítő Áru szállíthatóságáról egyeztetni.

A helyettesítő Áru kiküldése csak abban az esetben valósul meg, ha azt a Felhasználó a Szolgáltató által pontosan rögzített ajánlatra, írásban visszaigazolta, és a módosított megrendelés visszaigazolásra kerül.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert sem a szerződésben meghatározott Áru, sem megfelelő helyettesítő Áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített, megrendelt Árukat (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. 6:142. §-a alapján aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – az Áruk beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja a Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

6.9. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a Felhasználó kérheti azt is, hogy az Árut egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző futár megtesz minden, tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést annak érdekében, hogy az Árukat a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Szolgáltató a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Ha a Szolgáltató 6.1. pont szerinti értesítésében megjelölt, vagy a Felhasználó és a futár által egyeztetett helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért Árut, a futár köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a Felhasználó lépjen kapcsolatba a futárcég vagy a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatával az újbóli kiszállítás érdekében.

6.10. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (az Áru állapotának bizonyításának nehézsége).

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt Áru kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt Árut. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató az Áru kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A Szolgáltató az elállási jog gyakorlására a webshop alábbi felületén biztosít űrlapot a Felhasználóknak:  https://vasarlas.coop.hu/custom/cooptesztwebaruhazcoop/image/data/Dokumentumok/Elallasi_nyilatkozat_1_3.docx

Az elküldött nyilatkozat befogadását a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Felhasználónak.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy az Árut átveszi.

7.4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót az Áru visszajuttatásának közvetlen költségén kívül más költség nem terheli.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően fel-mondási jogát elveszíti;

b) olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Árukkal;

f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.8. A Szolgáltató az Áru visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve az 5.5.2. pont szerinti szállítási díjat is.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

7.11. A Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12. A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja az Áru(ka)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

7.13. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.14. A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

7.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

7.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU

7.17. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

7.18. Az elállási jog csak a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.19. Az elállási jog nem illeti meg a Vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.20. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.20.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a 7.2. pont szerint jelezni.

7.20.2. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben az Áru kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

7.20.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Árut a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postán vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az Árut (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

7.20.4. Több Áru adásvételekor, amennyiben az egyes Áruk szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Áru, illetve több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Ptk. szerint Fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és a 373/2021. (VI.30.) kormányrendelet szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó kérheti az Áru kijavítását vagy kicserélését a Szolgáltatótól. A Szolgáltató megtagadhatja az Áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - a Szolgáltató üzembe helyezett, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított Áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

A Felhasználó igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha

a) a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató megtagadta, vagy

b) annak megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, illetve

c) a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - a vételár arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 8.2. pont 2. bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató ésszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves (Vállalkozásnak minősülő Felhasználó vagy használt Áruk esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező Áruk esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a teljesítéstől számított 1. évben a Felhasználónak elegendő igazolni, hogy az Árut, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban a Felhasználó köteles bizonyítani azt is, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Felhasználó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Áruknak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Felhasználó az adásvételi szerződést csak a hibás Áruk tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Felhasználótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő Árukat tartsa meg.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Az Áru hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termékszavatossági igényt csak a Fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az Áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az Áru gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c) az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (Új Áruk esetén)

8.12. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül. Vállalkozásnak minősülő Felhasználók vonatkozásában a Szolgáltató nem vállal jótállást.

8.13. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár

A jótállási határidő azon a napon kezdődik, amikor a jótállással érintett Árut a Felhasználó a futártól átvette. Ha az Árut üzembe kell helyezni, és az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, a jótállás az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Felhasználó az Árut az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja az Áru átadásának napja.

A jótállási igény érvényesítéshez a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

Jótállási igénye alapján a Felhasználót a 8.2. pontban leírt jogok illetik meg. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, ezen, továbbá jogszabályból eredő egyéb jogait a jótállás nem érinti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt az Áru első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy az Áru nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles az Árut 8 napon belül kicserélni. Ha az Áru cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt az Áru 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha az Áru kijavítására a kijavítási igény Szolgáltatóval való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles az Árut a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha az Áru cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

8.14. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8.15. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. A Szolgáltató nem tartozik továbbá jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, az Áruk nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17. Ha a Felhasználó az Áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles az Árut kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (jótállási jeggyel, számlával vagy nyugtával).

9.2. A szavatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek (beleértve az Áru szállítási költségeit is) a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.3. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.5. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. A Szolgáltató a webshopban található Árukhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁL-ÓK ESETÉN)

11.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a vasarlas.coop@coop.hu vagy levél útján közölheti.

11.2. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) kormányrendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét és illetékességi területét itt találja:

Név

Elérhetőségek

Illetékesség

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: (1) 488-2131

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszám: (72) 507-154; (20) 283-3422

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolca, Pf.: 376.

Telefonszám: (46) 501-090 (új ügyek); (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye,Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: (62) 554-250/118 mellék

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@cskik.hu

 

Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszám: (22) 510-310

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: (96) 520-217

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye,Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: (52) 500-710; (52) 500-745

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye,Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: (1)- 792 7881

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Pest vármegye

 

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform webcíme: http://ec.europa.eu/odr

11.10. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

11.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

12. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://vasarlas.coop.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Kelt: 2024.01.01.